top of page

Cookie- en privacybeleid

COOKIEVERKLARING

 

1. Het gebruik van cookies

 Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. is de partij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens middels cookies. Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. is gevestigd aan de Herenweg 73, 3625 AC Breukeleveen, geregistreerd onder KvK nummer 74989367 en is te bereiken via het e-mailadres info@galeriewijdemeren.nl

Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. maakt gebruik van cookies op de volgende websites:

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Deze huidige versie van deze cookieverklaring (mei 2021) is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze websites totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

2. Verzameling van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door de Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. websites middels het gebruik van cookies, het abonneren op de nieuwsbrief en het invullen van het contactformulier. Dit beleid heeft uitsluitend betrekking op het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies. Voor privacy-informatie met betrekking tot andere verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. verwijzen we naar ons privacybeleid op onze website.

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’).

Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden gebruikt door Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en om uw aanvraag voor onze dienstverlening uit te voeren.

 

3. Juridische grond voor verwerking

De verwerkingen die worden uitgevoerd door Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. via de website is altijd gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door cookies op onze website te weigeren of door u af te melden via de methode omschreven onder de paragraaf Uw Rechten.

 

4. Doelen van verwerking

Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens via de website om u door middel van cookies een functionele website te kunnen bieden.

 

5. Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@galeriewijdemeren.nl en zet “opt-out” in de onderwerpregel van uw e-mail. 

Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, ongeautoriseerd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n) in kwestie. Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

 

6. Uw rechten met betrekking tot informatie

Overeenkomstig de AVG (artikel 13 lid 2 sub b AVG), heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken. op de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via een van de volgende e-mailadressen: info@galeriewijdemeren.nl

Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waar we contact met u kunnen opnemen.

Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.

Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

 

7. Data Beveiliging

Uw gegevens worden beschermd door Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. en zijn verwerkers in overeenstemming met alle wettelijke vereisten van de AVG. 

Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en eist van haar gegevensverwerkers dat zij aan dezelfde eisen voldoen. 

Kunstkamer Wijdemeren V.O.F. heeft met haar verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

 

8. Wettelijke verplichtingen

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, worden deze aan hen verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid.

Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

 

9. Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet.

 

10. Wij gebruiken de volgende type cookies:

 

 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.
   

 • Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u onze websites bezoekt, er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

  • het aantal unieke bezoekers;

  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken;

  • welke pagina’s gebruikers bekijken;

  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;

  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten. 
    

 • Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

  • welke pagina’s u hebt bekeken

  • hoe lang u op een bepaalde pagina bent gebleven

  • bij welke pagina u de site hebt verlaten
    

 • Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder uw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.  

 

11. Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U mag de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

12. Inhoud van de websites

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. 

Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. 

Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

 

13. Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

 • De toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren.

 • Alle informatie die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette verwijderen.

 • De website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren.

 

14. Verantwoordelijkheden

 • De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van haar functionaliteiten ontstaat.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. 

 • Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u opzoekt via Google of andere zoekmachines.

 • De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden aangespannen:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet;

  • voor het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid.

 • De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de websites en u zult zich onthouden van enige (juridische) actie tegen de verantwoordelijke.

 • Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw gebruik van de websites, heeft verwerkingsverantwoordelijke het recht om alle vervolgschade op u te (her) vorderen.

 

15. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in het arrondissement waar de verantwoordelijke zijn vestigingsplaats heeft, is exclusief bevoegd voor eventuele geschillen over deze voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

16. Contact

Voor vragen over deze cookieverklaring, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: info@galeriewijdemeren.nl

 


PRIVACYVERKLARING
 
 
Kunstkamer Wijdemeren VOF respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
 
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): www.kunstkamer.online
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Kunstkamer Wijdemeren VOF, gevestigd te Herenweg 73, 3625AC Breukeleveen, kvk-nummer: 74989367.

Artikel 2 – Verwerkingen, verwerkingsgronden- en doeleinden 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u, indien aan de orde voor het verwerken van uw vragen en opmerkingen die u instuurt via het online contactformulier, en indien u zich hiervoor heeft ingeschreven, het versturen van de nieuwsbrief van Galerie Wijdemeren en/of Stock & CO en/of Kunstkamer Online.  
 

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 

Uw gegevens worden verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk toestemming. Het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. Indien u gebruik maakt van de website, wordt u geacht toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens middels:

 • Cookies (zie voor informatie over het gebruik van cookies door de website onze “cookieverklaring”);

 • Behandelen van uw vragen en opmerkingen die u instuurt via het online contactformulier.


Wanneer u zich inschrijft bij onze nieuwsbrief hebben wij uw gegevens (uw naam en e-mailadres) opgeslagen in MailChimp. Hun privacyverklaring vindt u hier. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het versturen van nieuwsbrieven, en zullen deze nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. U kunt u ook altijd afmelden voor onze nieuwsbrief.


Artikel 3 – Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden ontvangen door Kunstkamer Wijdemeren VOF en de volgende externe verwerkers: SOS voor ontwerp en beheer van de website en Compumark voor het bijhouden van onze netwerken en beveiliging van onze servers.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land.


Artikel 4 – Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Persoonsgegevens die bij ons binnen komen via de website, of het contactformulier op de website worden overeenkomstig de regelgeving omtrent het bewaren van administratie bewaard tot 7 jaar. We bewaren uw persoonsgegevens in MailChimp totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.


Artikel 5 – Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt door Kunstkamer Wijdemeren VOF geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast.


Artikel 6 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens;

 • Beperking en rectificatie van uw persoonsgegevens;

 • Gegevensoverdraagbaarheid en gegevenswissing;

 • Het indienen van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@kunstkamer.online. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

U kunt tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstkamer Wijdemeren VOF. Kijkt u voor meer informatie hierover op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient
 
Artikel 7 – Beveiligingsmaatregelen

Kunstkamer Wijdemeren VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kunstkamer.online.

Overige bepalingen omtrent het gebruik van de website


Artikel 8- Toegang tot de website
 
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  
 
Artikel 9 - De content van de website  
 
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
 

Artikel 10 - Het beheer van de website
 
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 11 - Verantwoordelijkheden

De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 
 
Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen
 
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@kunstkamer.online.
 
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 
 
 
Artikel 13 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 14 - Toepasselijk recht
 
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
 
Artikel 15 - Contact


Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact met ons opnemen via info@kunstkamer.online.

bottom of page